Kasutustingimused

1. Kasutajakontod

1.1. Kasutajakonto loob Upsteem.com töötaja või kasutaja tööandja. Selleks sisestatakse süsteemi kasutajakonto loomiseks vajalikud andmed (minimaalselt eesnimi, perenimi, e-posti aadress).

1.2 Kasutajakonto on isikupõhine. Väljamõeldud isikute nimel kasutajakontode loomine ei ole lubatud.

1.3. Kasutajakontole on tagatud ligipääsuõigused ainult nendel isikutel, kes kinnitavad esmakordsel kasutajakontole sisselogimisel käesolevad tingimused.
1.4. Kasutajal või kasutaja tööandjal on õigus kasutajakonto süsteemis sulgeda.

1.5 Kliendile keskkonnaga tutvumiseks loodud demokonto annab õiguse upsteem.com keskkonda kasutada vaid kokkulepitud mahus ja/või perioodil. Demokonto kasutamisel loodud uuringud, vestlused ning muud sisestatud andmed on Upsteem.com-il õigus kustutada kohe kokkulepitud perioodi lõppemisel.

2. Juriidilised isikud

2.1. Juriidiline isik tohib esitada või süsteemi sisestada nimekirja töötajatest, kes on seotud antud juriidilise isikuga. Nimekiri peab sisaldama muuhulgas isiku täispikka nime ning e-posti aadressi.
2.2. Upsteem.com ei vastuta ebakorrektsetest andmetest tingitud tagajärgede eest.
2.3. Teenuste eest väljastatud arve tasumata jätmisel blokeeritakse juriidilisele isikule või tema kasutajatele juurdepääs teenustele alates arve maksetähtaja järgnevast päevast. Blokeeringute ulatuse ja blokeeritava funktsionaalsuse üle otsustab üksnes Upsteem.com.
2.4. Juhul kui arve on maksmata rohkem kui kolm kuud, võib Upsteem.com blokeerida või sulgeda juriidilise isiku profiili.
2.5. Juriidilisel isikul on kohustus maksta juba saadud teenuste eest kuni teenuste osutamise lõpetamise hetkeni.

3. Isikuandmed ja nende kasutamine

3.1 Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Upsteem.com OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.
3.2 Kasutajaks registreerimisel kasutaja või tema tööandja poolt sisestatud kasutaja isikuandmeid kasutatakse üksnes upsteem.com teenuse osutamiseks.
3.3 Kasutajakonto isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: kasutaja perekonnanimi (perekonnanimed), eesnimi (eesnimed), sünniaasta (valikuline), kuupäev (valikuline), sugu (valikuline), e-posti aadress, Upsteem.com kasutustingimustega nõustumine jm kasutaja poolt sisestatud andmed või vabatekstina sisestatud märkused.
3.4 Isikuandmeid töötleb Upsteem.com OÜ, Eesti Vabariik, Tallinn, registrikood 11925988.
3.5 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
3.6 Upsteem.com ei edasta registreeritud isikuandmeid ega muid sisestatud andmeid kõrvalistele isikutele.
3.7 Upsteem.com jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.
3.8 Kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning neid muuta või kõrvaldada.

4. Vastutus

4.1 Kasutaja ja/või juriidiline isik kohustub kasutama Upsteem.com teenust üksnes vastavalt seadusele ja tuginedes headele tavadele ning käesolevatele kasutustingimustele.
4.2. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kasutaja andmete (sh salasõna) säilimise eest ning on vastutav, kui salasõna kaotamise või kolmandatele isikutele edastamise tõttu on kasutaja konto andmeid muudetud, kustutatud või muul moel tekitatud kasutajale kahju.
4.3. Kasutaja vastutab kõikide postituste ja tegevuste eest, mis on tehtud tema konto alt.
4.4. Upsteem.com jätab endale õiguse ette hoiatamata blokeerida kasutaja kontod, millelt edastatakse ebasündsaid, vihkamist ja vägivalda õhutavaid, solvavaid, teiste kasutajate ärisaladusi avaldavaid või rikkuvaid jm ebakohaseid ning Upsteem.com teenusekeskkonna eesmärkidega mitte kooskõlas olevaid postitusi. Ühtlasi võidakse blokeerida kasutaja ligipääs süsteemisisestele ressurssidele.
4.5. Kasutaja ja/või juriidiline isik vastutab täielikult upsteem.com kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest upsteem.com kasutamisest tekkinud kahjude eest.
4.6. Upsteem.com ei vastuta:

5. Erimeelsused

Upsteem.com kasutustingimustest tulenevad erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

6. Kasutamistingimused

6.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kasutajale kohustuslik.
6.2 Esmakordsel sisselogimisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun kasutustingimustega”, nõustub Kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustes toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutustingimustes toodud tingimustega.
6.3. Upsteem.com on õigus ühepoolselt muuta kasututingimusi ilma kasutajaid sellest eelnevalt teavitamata.

7. Litsentsiplaanid ning maksetingimused

7.1 Litsentsiplaani ning maksetingimused esitatakse kliendile hinnapakkumises.
7.2 Täiendavaid litsentsiplaane ning maksetingimusi võidakse kokku leppida ka Kliendi ja Upsteem.com vahel sõlmitavas lepingus.
7.3 Kliendid saavad hakata Upsteem.com keskkonda kasutama pärast litsentsimakse tasumist või kokkulepitud kuupäeval lepingu sõlmimise ja/või hinnapakkumisega nõustumisel.

8. Privaatsustingimused

8.1. Upsteem.com kogub veebikeskkonnas anonüümset statistikat, milles ei määratleta konkreetseid isikuid ega nende tegevusi.
8.2. Upsteem.com kogub isikustatud andmeid oma teenuse sisu ja kvaliteedi tagamiseks.

8.3. Isikuandmete töötlemise aluseks on õigustatud huvi, lepingulised kohustused või seadus.

8.4. Teenuse osutamiseks on Upsteem.com-il vastavalt lepingule ja seadusele õigus isikuandmeid üle anda ja töödelda ka meie koospartneritega vastavalt järgnevale tabelile:

 

Teenus

Tüüp

Üleantavad andmed

Andmetöötluse eesmärk

Mailjet.com

Meiliteenus

E-maili aadress, kutsete sisu.

E-mailide saatmine (uuringukutsed ja meeldetuletused)

Mailjet.com

Aktiivne pixel

Liidetud e-kirjaga, tagastatakse kirjasaaja info

E-kirjade kättesaamise  ja avamise info

Mailjet.com

Personaalne link

Seotud uuringu, metoodika ja vastaja demograafilise infoga

Uuringumetoodika täitmine, mugav andmetöötlus

Google Analytics

Monitooring

Ankeedi vastamisvaade

Vastamisvaadete koormuse analüüs


Kehtiv alates: 01.01.2020.

 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: