Inimeste arendamine tarkvara abil

Tekst: ANU VARBLANE 
Advisio OÜ turu-uuringute konsultant. 
November 2012, ajakiri Personali Praktik,

Personalitöö juhtimine spetsiaalsete tarkvaralahenduste abil ei ole uus nähtus. Asjaomaseid süsteeme on üleilmselt ehitatud 1990-ndate keskpaigast ning täiendamisel ei ole lõppu näha. Personalitöö lahendusi luuakse sel põhjusel, et tavapärane raamatupidamis- või personalihalduse tarkvara ei vasta personalijuhtimises olulistele sisulistele küsimustele: milline on konkreetse töötaja või grupi võimekus ülesannetega hakkama saada? Millisel tasemel eesmärgid täidetakse? Milline on töötajate omavaheline läbisaamine ning sisekliima? Jne. Talendijuhtimise lahendused koondavad arenguvestluste ning uuringute käigus kogutud informatsiooni, teevad selle leitavaks ja analüüsitavaks. Lae alla PDF versioon! 

ÜLEILMSED LAHENDUSED

Globaalselt on kasutusel üle 30 suurema talendijuhtimise rakenduse, millest tuntumad on SAP, SuccessFactors, SABA, Peoplefluent, SumTotal Systems. Ilmekas on fakt, et keskmiselt on ühe sellise globaalse lahenduse kasutajal 8000 töötajat. Uuringud näitavad, et sellised lahendused pakuvad kuni 50 erinevat personalitööks vajalikku protsessi. Paradoksaalne on aga, et võimekatest lahendustest hoolimata kasutatakse ühes organisatsioonis tavaliselt kahte-kolme levinumat teenust. Eestis on eraldiseisvad tarkvaralahendused oma töötajate hindamisteks ja eesmärgistamiseks välja arendatud Elionis, Eesti Energias ja veel mõnes üksikus ettevõttes. Spetsiaalsete lahenduste loomine võtab tavaliselt aastaid. Üleilmseid lahendusi kasutavad Eestis üksikud rahvusvaheliste organisatsioonide tütarettevõtted. Eestis pakuvad erinevaid hindamislahendusi üldjuhul konsultatsiooniettevõtted ühekordsete projektidena (näiteks Fontes, Invicta ja Develop Design). Projektipõhistest hindamislahendustest ei jää organisatsioonidesse maha püsivat tulemust väljatöötatud süsteemi näol, mida oleks võimalik ise  edukalt edasi kasutada.
 
 

MIDA TEEVAD TALENDIJUHTIMISRAKENDUSED?

Talendijuhtimise tarkvarade tüüpilisemad funktsioonid on personaliuuringute ja arenguvestluste toetamine, järgnevuse planeerimine ja koolitusplaanide koostamine ja täitmise jälgimine. Mõnikord ka töötajate iseteenindus. Lahendused aitavad organisatsiooni eesmärkide struktureerimisel ning täitmise jälgimisel ning võimaldavad viia eesmärgid töötaja tasandini välja. Värbamisprotsessides lihtsustuvad organisatsioonisisesed valikud ning võimalik on ka kandidaatide laiem hindamine. Arenguvestlustest ja personalihindamisest saadud vastuste alusel aitavad talendijuhtimise rakendused paika panna soovitavaid asendus- ning järgnevusplaane – nii on alati teada, millised on ettevõtte sees töötajate võimalikud arenguperspektiivid. 

 

KASU MITTE AINULT PERSONALIJUHTIDELE 

Kõige enam lihtsustavad talendijuhtimise lahendused personaliosakonna tööd. Tehnilised lahendused aitavad jälgida arenguvestluste või hindamiste elluviimise protsesse kogu organisatsioonis ning sekkuda meeldetuletustega vaid nendel juhtudel, kui see on tõepoolest vajalik. Hindamiste ja vestluste tulemused kogutakse automaatselt, need on arhiveeritud ja kohe analüüsitavad. See kõik säästab personalijuhtide aega sisulise töö jaoks. Asjaomased lahendused loovad organisatsioonidele tervikuna täiesti uusi arenguvõimalusi. Ennekõike saab rakendada selgeid ja läbipaistvaid personalipoliitikaid. Ühtsed hindamisankeedid aitavad juurutada väärtuspõhist juhtimist. Võimalik on luua koolitussüsteeme ning tagada info liikumine ja vahetus. Personalivalikud organisatsiooni sees saavad selgeks ja arusaadavaks. Juhid saavad süsteemse informatsiooni alusel teha paremaid otsuseid. Muudatuste elluviimine organisatsioonis paraneb, sest võimalik on kasutada vastastikustest hinnangutest pärit infot, mis aitab luua võimekaid meeskondi. Uute juhtide sisseelamine on kergem ning organisatsioonis saab rakendada ka nn asendusplaani – üldjuhul on juba ette teada organisatsioonisisesed kandidaadid vabanenud ametikohtadele. Töötajatele annab talendijuhtimise süsteem objektiivse tagasiside, selged tuleviku väljavaated ning suurendab kindlustunnet juhtimisotsuste põhjendatuse kohta. Lõppkokkuvõttes on tore ka kolleegidelt kiita saada.

TALENDIJUHTIMINE INTRANETI OSANA

Talendijuhtimislahendused luuakse tihti koos või integreeritult Intraneti lahendustega. Nii pääsevad töötajad kogu ettevõttega seotud infole ligi ühest kohast. Paari viimase aasta kuumim trend on aga nn sotsiaalsete Intranettide loomine. Idee kohaselt võimaldab sotsiaalne Intranet informatsiooni (viited allikatele, kogemused, sündmused) jagamist organisatsioonis kõikide töötajate poolt. Tänapäeval on enamik töötajaid nii või teisiti kursis sotsiaalmeedia meetoditega. Teiseks ei pea organisatsioonisisene infoliiklus olema ainult ühesuunaline ning kolmandaks ei ole enam ammu ülemused need, kes valdavad parimaid praktikaid ja infot valdkonna detailidest. Professionaalid koolitavad ise proffe ning see toimub info jagamise kaudu pidevalt iga päev.

MAJASISENE VÕI “PILVE” LAHENDUS?

Talendijuhtimisrakendused on saadaval kas majasiseste või pilve-lahendustena. Kui on nii aega kui ka küllaldaselt ressursse, võib valida keerukama majasisese lahenduse ja seda ise arendada. Kui tulemusteni soovitakse jõuda kiiremini, on mõistlik kasutada mõnda valmis pilve-lahendust. Selliste teenuste kasutuselevõtmine ei võta aega rohkem kui mõned nädalad. Ka Eestist pärit www.upsteem.com pakub oma talendijuhtimise lahendust pilveteenusena. Võimalusi on talendijuhtimises palju. Süsteemi olemasolu on igal juhul parem kui selle puudumine. Personaliprotsessid saavad talendijuhtimise rakenduse abil mõõdetavaks ning läbipaistvaks. Sellest võidab tervikuna kogu organisatsioon. Lisaks on ka personalijuhil rohkem vaba aega ning vähem stressi.

Kommentaarid:


Swedbank kasutab SABA talendijuhtimis- ja koolitussüsteemi


TOOMAS RUDISSAAR 
Swedbank koolituskoordinaator,
SABA peakasutaja

Swedbank on Rootsis kasutanud SABA koolituskeskkonnana juba 2004. aastast. Baltikumis oleme süsteemi rakendanud alates 2011. Kasutame SABA-d peamiselt koolituste haldamiseks – seome eri valdkondade koolitused õppekavadesse ning pakume erinevate ametikohtade töötajatele just neile vajalikke koolitusi. SABA võimaldab  koolituse läbinud töötajaid testida ning koolituse kohta tagasisidet küsida. Juhid näevad süsteemis töötajate koolitusajalugu. Üha suurem osa Swedbanki töötajatest kasutab SABA-d ka aastavestluste pidamiseks. SABA võimaldab meie töötajatel ja nende juhtidel sisestada eesmärke, mille poole püüelda ning nende täitmist hinnata. See annab teadmise, et tegutseme õiges suunas. Tulevikus seome kõik ametikohad kompetentsusega ning selle omakorda koolitustega. See võimaldab töötajatel planeerida karjääri ja arendada ka järgmisel ametikohal vajalikke pädevusi. SABA pakub meile rohkem võimalusi, kui tegelikult vajame. See annab kindlustunde, et meil on inimeste arendamiseks suurepärane süsteem ka homme olemas.


Talendijuhtimine on lihtne!


KARL LAAS
www.upsteem.com   
Upsteem.com OÜ asutaja 

Upsteem.com pakub taskukohast talendijuhtimise süsteemi ka keskmise suurusega ettevõtetele. Toetame erinevaid hindamismeetodeid ning arenguvestluste ja rahulolu-uuringute läbiviimist. Infosüsteem aitab arenguvestlustest andmeid koguda ja muudab need analüüsitavaks. Süsteemi loomise tõukeks on eesmärk muuta personalitöö kasutatavaks juhtidele otsustusprotsessis. Hoiame kokku personaliosakonna aega ja vaeva. Pilvepõhise süsteemi rakendamine on kiire. Enamik ajast kulub hindamisankeetide loomiseks või kohendamiseks ja koolituseks. Rakendamise sisuliste küsimustega aitavad vajadusel meie koostööpartnerid Self II OÜ-st ning Riina Rohelaan HRO OÜ-st. Peamine võit talendijuhtimise süsteemi kasutamisel tuleneb hindamistulemuste võrreldavusest ning objektiivsusest. Otsuste kvaliteet paraneb. Kogu info on alati kättesaadav nii juhtidele kui ka personalitöötajatele. Personalitöö lahendus on pakendatud sotsiaalse Intraneti keskkonda, mis aitab kaasa organisatsioonisisesele infovahetusele ja õppimisele.  


Töötuba: Personalihindamise detailid - teooria ja praktika

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: